Nawigacja

 • Konkurs "Bombka choinkowa"

  23.01.2015

  KONKURS PLASTYCZNY „BOMBKA CHOINKOWA”

   

   

  Zorganizowany już po raz drugi konkurs plastyczny „Bombka choinkowa” cieszył się bardzo dużym powodzeniem. Dostarczone prace wyróżniały się niezwykłą pomysłowością i oryginalnością wykonania. Wszystkie były piękne i wszystkie zasługiwały na nagrody, ale według kryteriów konkursu istniała możliwość nagrodzenia i wyróżnienia tylko trzech prac w każdej kategorii wiekowej (dzieci z klas 0 – III i IV – VI). Jury zatem, miało nie lada kłopot w wyborze tych najciekawszych, jednak sprostało swemu zadaniu i przyznało następujące miejsca:

   

  Kategoria I - kl. 0 – III

   

  Nagrody:

   

  1 miejsce – DANIEL CHUDZIAK – KL. III c

  2 miejsce – KINGA IŁECZKO – KL. II a

  3 miejsce - PIOTR ROSIEK – KL. I c

   

  Wyróżnienia:

   

  1. IGOR MICHAJLUK - KL. I f

  2. MATEUSZ DĄBROWSKI - KL. II d

  3. NATALIA FESZTER – KL. I f

   

  Kategoria II – kl. IV – VI

   

  Nagrody:

   

  1 miejsce – JULITA ZIEMKIEWICZ – KL. V d

  2 miejsce - MAGDA RAZIK – KL. V c

  3 miejsce – AMELIA BANASIAK – KL. VI b

   

  Wyróżnienia:

   

  1. WIKTORIA RYCHEL – KL. IV c

  2. PAULINA MIROWICZ – KL. V c

  3. MONIKA MUCHA KL. IV a

   

  Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym dzieciom zostały wręczone dyplomy i nagrody rzeczowe.

  Sponsorem nagród była Szkoła Podstawowa im J. Brzechwy w Żarowie, a koordynatorem konkursu - Weronika Przewoźna.

  Organizatorzy gratulują serdecznie zwycięzcom i dziękują wszystkim dzieciom za udział!

   

  Weronika Przewoźna

   

   

 • Zapisy do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkoły w roku szkolnym 2015/2016

  Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie
  ogłasza zapisy do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkoły w roku szkolnym 2015/2016

   

  Do klasy pierwszej:

  dzieci urodzone w 2008 roku (7 latki)
  oraz
  dzieci urodzone w 2009 roku (6 latki) 

   

  Do oddziału przedszkolnego :

  dzieci urodzone w 2010 roku (5 latki)

   

  W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z obwodu szkoły.

   ( Żarów, Łażany, Mikoszowa, Przyłęgów, Kruków, Mielęcin, Zastruże, Pyszczyn, Bożanów, Kalno, Kalno-Wostówka ,Wierzbna )

  Dla  dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły poza miastem Żarów , Gmina zapewnia  bezpłatny transport . 

  Zapisy prowadzone są w sekretariacie szkoły przy ul. 1 Maja 2  w Żarowie 
  w godz. od 8:00 – 15:00

  lub telefonicznie pod nr tel.
  (74) 8580-482 , 8580-382

   

  Zapisy trwają od 01.02.2015 do 31.03.2015 r.


  Dyrektor Szkoły
  Urszula Rurarz

 • Bezpieczniki TAURONA

  09.01.2015

   9 stycznia uczniowie klas trzecich uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez pracownika TAURON Dystrybucja pana Adama Fijałkowskiego w ramach programu „Bezpieczniki TAURONA: Włącz dla dobra dziecka”. W ciekawy sposób, z użyciem wielu pomocy i materiałów edukacyjnych pan Adam Fijałkowski przekazał uczniom wiedzę na temat bezpiecznego i racjonalnego korzystania z energii elektrycznej, urządzeń nią zasilanych, a także bezpiecznego zachowania się w pobliżu infrastruktury energetycznej. Zajęcia urozmaicane były konkursami z atrakcyjnymi nagrodami. Aktywność uczniów i włączanie się do dyskusji świadczyły o dużym zainteresowaniu tym tematem.

  Ewa Mika

 • Zajęcia w czasie ferii zimowych

  Wszystkich chętnych zapraszam na zajęcia sportowe, które przeprowadzone zostaną

  19(poniedziałek),20(wtorek),22(czwartek),23(piątek) stycznia 2015 r.

  w godz. od 9:30 - 11:30

  na sali gimnastycznej w budynku szkoły przy ul. 1 Maja 2

  Serdecznie zapraszam - Jolanta Kumor

 • Zmiany w Sprawdzianie w klasie VI

   

  Informacje dla rodziców

  O SPRAWDZIANIE

  Zasady ogólne

  Sprawdzian w klasie szóstej szkoły podstawowej obejmuje wiadomości i umiejętności ‎określone w wymaganiach ogólnych i szczegółowych w podstawie programowej kształcenia ‎ogólnego w odniesieniu do trzech kluczowych przedmiotów nauczanych na dwóch ‎pierwszych etapach edukacyjnych, tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego ‎nowożytnego. Co istotne, podstawę dla wielu zadań z języka polskiego i matematyki będą ‎stanowiły teksty lub informacje z zakresu historii lub przyrody.

  Sprawdzian składa się z dwóch części:‎
  •    część pierwsza – obejmuje zadania z języka polskiego i z matematyki, ‎
  •    część druga – obejmuje zadania z języka obcego nowożytnego.

  Szóstoklasista przystępuje do sprawdzianu z jednego z następujących języków: angielskiego, ‎francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ‎ten język, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.‎

  Sprawdzian ma formę pisemną. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły ‎podstawowej, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać, toteż ‎sprawdzianu nie można nie zdać.‎

  Przebieg sprawdzianu

  Sprawdzian jest przeprowadzany w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub ‎zdrowotnych nie przystąpi do sprawdzianu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

  Obie części sprawdzianu są przeprowadzane jednego dnia. Część pierwsza trwa 80 minut, ‎a część druga – 45 minut. Poszczególne części sprawdzianu rozdzielone są przerwą. Każda ‎część sprawdzianu rozpoczyna się o godzinie określonej w harmonogramie ‎przeprowadzania sprawdzianu , który jest ogłaszany na stronie internetowej Centralnej ‎Komisji Egzaminacyjnej do 20 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, ‎w którym jest przeprowadzany sprawdzian.‎

  Na sprawdzian uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku części pierwszej również przybory do ‎rysowania: ołówek, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz.

  Na sprawdzianie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także ‎przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

  Zadania na sprawdzianie

  Zadania z języka polskiego i matematyki mają formę zamkniętą i otwartą. Wśród zadań ‎otwartych z języka polskiego znajduje się dłuższa wypowiedź pisemna. Zadania z języka ‎obcego nowożytnego mają formę zamkniętą. Zadania zamknięte to takie, w których uczeń ‎wybiera odpowiedź spośród podanych. W zadaniach otwartych zdający samodzielnie ‎formułuje odpowiedź. ‎

  Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w:‎

  •    informatorze o sprawdzianie
  •    przykładowych arkuszach egzaminacyjnych.‎

  Zadania z języka polskiego i matematyki tworzą jeden arkusz egzaminacyjny, natomiast ‎zadania z języka obcego – drugi. Każdy arkusz egzaminacyjny zawiera kartę odpowiedzi, ‎w której uczeń zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych. Rozwiązania zadań otwartych ‎zapisuje się w miejscu do tego przeznaczonym na kartach rozwiązań zadań otwartych z języka ‎polskiego i matematyki (schemat arkuszy egzaminacyjnych w części pierwszej i części ‎drugiej).

  Wyniki i zaświadczenie

  W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach sprawdzianu. Na zaświadczeniu podane będą – wyrażone w procentach – cztery ‎wyniki:‎
  •    wynik z części pierwszej (wynik ogólny oraz szczegółowe wyniki z języka polskiego ‎i matematyki)‎
  •    wynik z części drugiej (z języka obcego nowożytnego).

  Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności z danego przedmiotu.

  Na przykład ‎jeśli zdający za zadania matematyczne zdobędzie 18 punktów spośród 22 możliwych do ‎zdobycia, to uzyska wynik równy 82%.

  Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.

  Informacje dodatkowe

  1.‎    SPRAWDZIAN W JĘZYKU MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ, MNIEJSZOŚCI ETNICZNEJ I JĘZYKU ‎REGIONALNYM

  Uczniowie szkół lub oddziałów, w których zajęcia są prowadzone w języku mniejszości ‎narodowej, języku mniejszości etnicznej lub języku regionalnym, rozwiązują zadania ‎z matematyki w języku polskim albo w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości ‎etnicznej lub w języku regionalnym. Stosowną deklarację rodzice (prawni opiekunowie) ‎ucznia składają do 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany ‎sprawdzian.‎

  2.‎    SPRAWDZIAN Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO

  Jeżeli uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego więcej niż jednego języka ‎obcego nowożytnego, jego rodzice (prawni opiekunowie) składają dyrektorowi szkoły, nie ‎później niż do 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian, ‎pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do ‎drugiej części sprawdzianu. Osoby pełnoletnie składają taką deklarację samodzielnie.

  3.‎    UPRAWNIENIA LAUREATÓW I FINALISTÓW KONKURSÓW

  Uczeń, który jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ‎ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych ‎sprawdzianem (tj. języka polskiego, matematyki lub języka obcego nowożytnego), jest ‎zwolniony z odpowiedniej części sprawdzianu. Zwolnienie jest równoznaczne ‎z uzyskaniem z tej części sprawdzianu najwyższego wyniku.‎

  4.‎    UPRAWNIENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

  Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, ‎niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, przystępują do ‎sprawdzianu w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe ‎informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie dyrektora Centralnej ‎Komisji Egzaminacyjnej publikowanym na stronie internetowej CKE do końca sierpnia ‎poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.‎

 • Dziękujemy

  12.01.2015

  Dziękujemy za XXIII Finał WOSP!

  Nasz sztab zebrał 19 231,02 złote

  19,58 EUR

  monety walut obcych

  krzyżyk koloru złotego.

  Dziękujemy za Wasze serce, ofiarność i wszelką pomoc, za dary rzeczowe na licytację, loterię i za datki, które trafiły do puszek kwestujących w niedzielę wolontariuszy. Jesteśmy wdzięczni za każdy uśmiech, gest i za bycie razem 11 stycznia 2015 roku!

  Szef Sztabu

  Beata Jurczak

  Relacja z GCKiS z fotogalerią

  Relacja i fotogaleria na stronie UM

  Relacja z Bajkowego Przedszkola

  Relacja SP im. Św. Mikołaja w Pastuchowie

 • Program XXIII Finału WOSP w Żarowie

  XXIII FINAŁ WOŚP W ŻAROWIE

  11 stycznia (NIEDZIELA) 2015 r.

   

   

  BAJKOWE PRZEDSZKOLE

  godz. 10.00 -12.30

  W programie:

  1. Jasełka w wykonaniu 3-latków

  2. Aukcja  piernikowych serc oraz świątecznych ozdób

  3.Kiermasz kartek okolicznościowych

  4.Świąteczna kawiarenka

  - pączki (specjalność kuchni przedszkola)

  - ciasta (specjalność naszych mam)

  5.Zabawy i gry zręcznościowe

  6.Konkursy plastyczne

   

   

  Hala sportowa GCKiS w Żarowie, ul. Piastowska 10 A

   

  13.00 – towarzyski mecz piłki siatkowej Młodzieżowa Rada Miejska - Samorządowcy

   

  Blok artystyczny

   

  15:00 – zespół śpiewaczy ŻAROWIANIE

  15:40 – Żarowska Orkiestra Dęta

  16:40 – zespół taneczny przy GCKiS z Żarowa

  17:00 – zespół taneczny przy GCKiS z Kalna

  17:30 – mini recital wokalno-instrumentalny: chór SP Żarów, Maciej Pasternak, Barbara Chodyniecka, Maciej Wiciński

  18.30 – sprzedaż gadżetów orkiestrowych

  20.00 – ŚWIATEŁKO DO NIEBA (teren zielony obok Gimnazjum)

   

  W trakcie trwania imprezy dostępne będą stoiska:

  • „Każdy może zostać ARTYSTĄ” - malowanie odlewów gipsowych

  • „... i Ty zostań ceramikiem”

  • „Salonik kosmetyczny dla dzieci” - malowanie twarzy

  • „Wytwórnia WOŚP-owskich wiatraczków”

  • „Artyści są wśród nas” - malowania na sztalugach

  • sprzedaż ciast upieczonych przez UTW w Żarowie

   

  Organizatorzy:

  Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przy Szkole Podstawowej w Żarowie, Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, Biblioteka Publiczna w Żarowie, Bajkowe Przedszkole w Żarowie, Młodzieżowa Rada Miejska w Żarowie

   

  Przedmioty na licytację możecie obejrzeć tutaj

 • Sukces Teatru Cieni

  12.12.2014

  Nasz Teatr Cieni  prowadzony przez panią Edytę Cichecką, którego aktorami są uczniowie i uczennivce z klasy 1a,  zdobył I miejsce na XXII Przeglądzie Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych w Żarowie! Przedstawienie "O Kasi, co gąski zgubiła" okazało się najlepsze w kategorii klas 1-3 szkół podstawowych.

  Nasza uczennica Julia Korta - odtwórczyni roli Czarownicy w przedstawieniu otrzymała wyróżnienie indywidualne za grę aktorską! Brawo! Gratulujemy serdecznie najmłodszym aktorom i pani Edycie!
  zobacz zdjęcia

  zobacz relację

 • Za miesiąc XXIII Finał WOSP

  11.12.2014

  Już równiutko za miesiąc w całej Polsce, więc i w Żarowie odbędzie się XXIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 11 stycznia 2015 roku zagramy dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz dla godnej opieki medycznej seniorów.

  Sztab działa, wolontariusze są gotowi i pełni zapału. Mamy również orkiestrowych pomocników, którzy służą pomocą i radą. Dzieci i nauczyciele przynoszą gadżety na loterię. Szkoła wraz z Gminnym Centrum Kultury i Sportu intensywnie przygotowują się do tego jedynego dnia w roku, pełnego radości i dobra.

  Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy, do przekazywania gadżetów na loterię i licytację. Jesteśmy otwarci na pomysły.

   

  Beata Jurczak szef Sztabu WOŚP w Żarowie

 • Mikołajki

  05.12.2014

  W piątek 5 grudnia zawitał do naszej szkoły Mikołaj. Odwiedził dzieci na lekcjach, przyniósł kolorowe i smaczne paczki. Nasi uczniowie bardzo lubią te odwiedziny i z radością witają ulubionego gościa.

  zobacz zdjęcia

 • Ambasadorzy Bezpiecznego Internetu

  18.11.2014

  Jak bezpiecznie korzystać z sieci to główny cel projektu „Ambasadorzy Bezpiecznego Internetu”, który jest realizowany na Dolnym Śląsku, w tym także w szkołach podstawowych na terenie powiatu świdnickiego. Akcja ma uświadomić uczniom, jakie zagrożenia czyhają w świecie wirtualnym i jak prawidłowo na nie reagować.

  18 listopada klasy trzecie wzięły udział w spotkaniu w ramach projektu. W ciekawy i przystępny sposób dowiedziały się , jak dbać o własne bezpieczeństwo w sieci i jak odpowiedzialnie korzystać z dostępnych w internecie treści. Zajęcia miały formę prezentacji multimedialnej, uzupełnionej quizami i konkursami oraz zajęć na komputerze.

 • Dzień Życzliwości i Uśmiechu

  21.11.2014

  21 listopada obchodziliśmy Dzień Życzliwości i Uśmiechu. W bibliotece mogliśmy zrobić sobie „uśmiechnięte zdjęcie”, przypiąć wesoły emblemat, a na długiej przerwie w „Uśmiechniętej Kawiarence Literackiej” posłuchać fragmentu książki M. Olech „Dynastia Miziołków”. Natomiast klasa 5d zrobiła niespodziankę i podarowała bibliotece aż 31 pięknych książek. To się nazywa życzliwość!

   

  Oto Szkolny Dekalog Człowieka Życzliwego

   

  1. Bądź pozytywnie nastawiony do świata, często się uśmiechaj.

  2. Szanuj innych, nie naruszaj ich godności, kieruj się ich dobrem.

  3. Bądź kulturalny.

  4. Używaj „czarodziejskich słów”: proszę, dziękuję, przepraszam.

  5. Zapomnij o słowach wulgarnych.

  6. Spokojnie i rozważnie rozstrzygaj konflikty.

  7. Nie sprawiaj kłopotów.

  8. Bezinteresownie śpiesz z pomocą potrzebującym.

  9. Pamiętaj o uprzejmości na co dzień.

  10. Dziel się życzliwością z innymi.

  Zobacz zdjęcia

   

 • Święto Odzyskania Niepodległości

  07.11.2014

  Obchody Święta Odzyskania Niepodległości rozpoczęły się 7 listopada w zerówkach już o 8 rano. Odświętnie ubrane dzieci z oddziału 0 b wraz z wychowawczynią Joanną Karpińską z flagami Polski odwiedziły swoje koleżanki i kolegów prezentując wiersze i piosenki patriotyczne. Dzieci razem zaśpiewały hymn Polski.

  Klasy starsze przygotowały uroczysty apel, który wzruszył zebranych pięknymi słowami i muzyką.

  Zobacz zdjęcia

  11 listopada nasi uczniowie wzięli udział w XVI Festiwalu Pieśni Patriotycznej. Relację z festiwalu znajdziecie na stronie Gminnego Centrum Kultury i Sportu

  zobacz relację

 • Otwarcie boiska lekkoatletycznego

  25.10.2013

  Czterotorowa bieżnia lekkoatletyczna o długości 200 m, sześciotorowa bieżnia do sprintu o długości 60 m, stanowisko do pchnięcia kulą, skocznia w dal z 40 m rozbiegiem, wielofunkcyjne boisko – oto opis obiektu sportowego, który powstał przy naszej szkole w niespełna 2 miesiące, a który mieliśmy zaszczyt oficjalnie otworzyć 25 października 2013 r. Gospodarzem uroczystości był tego dnia burmistrz miasta Żarów Leszek Michalak, którego decyzji i determinacji zawdzięczamy powstanie stadionu lekkoatletycznego. Uczestnikami -  uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice oraz zaproszeni goście.

   

    Po  poświęceniu boiska przez ks. dziekana Piotra Ważydrąga nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi przez Dominika Kłossowskiego – Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego,  Pawła Olszańskiego – wiceprezesa Dolnośląskiego Związku Lekkiej Atletyki, Pawła Dąbrowskiego – wykonawcę boiska, Burmistrza Leszka Michalaka, dyrektor Urszulę Rurarz oraz Karolinę Marczyńską – przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego.

    Wspaniałą oprawę artystyczną  przygotowały panie wychowawczynie wraz z  pięćdziesięcioosobową grupą z oddziałów przedszkolnych, , chór szkolny, Cezary Dusza, grupa akrobatyki sportowej z GCKiS pod kierownictwem Eweliny Blusiewicz .

    Pierwszą konkurencją, która rozegrała się na nowym boisku była sztafeta, w której uczestniczyli goście, nauczyciele, rodzice i najlepsi sportowcy spośród uczniów naszej szkoły:

   Jolanta Kumor – pierwsza trenerka Pawła Fajdka,  Dominik Kłossowski,  Jerzy Bocheński – zastępca dyrektora Wydziału Sportu i Rekreacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,  Marek Dyduch – Radny Sejmiku Dolnośląskiego,  Wiesław Kiljan – senator RP,  Izabela Katarzyna Mrzygłocka – posłanka na Sejm RP, Paweł Olszański, Leszek Tkaczyk – dyrektor WORD w Wałbrzychu,  Leszek Michalak Burmisztrz Miasta,  Tadeusz Pudlik – przewodniczący Rady Miejskiej w Żarowie,  Paweł Dąbrowski,  Sylwia Pawlik – Sekretarz Gminy Żarów,  Urszula Rurarz,  Zbigniew Wasik – przewodniczący Rady Rodziców,  Michał Mossoń – Mistrz Polski Juniorów z 2006 r.,  Grzegorz Osiecki – reprezentujący rodziców oraz nasi szkolni najlepsi sportowcy -  Małgosia Kulig, Natalia Szczurek, Bartosz Jastrzębski i Damian Tyrański.

  Uczniowie kończący bieg w imieniu całej społeczności uczniowskiej na ręce  Pawła Olszańskiego złożyli przyrzeczenie:

    „W imieniu uczniów Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy w Żarowie przyrzekamy, że będziemy uczestniczyć w zawodach sportowych w oparciu o poszanowanie zasad uczciwej rywalizacji. Przyrzekamy uczestniczyć we wszystkich zawodach w duchu rycerskim, dla chwały sportu i honoru naszej szkoły.”

    Wierzymy, że dzięki nowym warunkom odkryjemy i będziemy rozwijać talenty sportowe na miarę Pawła Fajdka – Mistrza Świata w rzucie młotem, Michała Mossonia – 7-krotnego Mistrza Polski w rzucie młotem, Sebastiana Pietragi – złotego medalisty w biegu na 1500 m na Ogólnopolskich Igrzyskach Ludowych Zespołów Sportowych, Tomasza Rudnika – Mistrza Polski Seniorów w sztafecie 4 razy 400 m, Macieja Synówki – trenera Urszuli Radwańskiej. Dziękujemy, że byli tego dnia z nami!

  Pamiętamy także, że z naszego miasta pochodził nieżyjący już mistrz świata i Europy, olimpijczyk z Montrealu i Moskwy – Stefan Lelotko.

  Polski Komitet Olimpijski  przysłał na ręce Burmistrza list gratulacyjny. Oto jego fragmenty:

    „Z prawdziwą przyjemnością i wielką radością gratulujemy Państwu oddania do użytku stadionu lekkoatletycznego w Waszej gminie, jednego z kilkudziesięciu, który został lub zostanie wybudowany z dotacji samorządu województwa dolnośląskiego, przeznaczonej na realizację programu „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu”(...), który spotkał się z poparciem i entuzjazmem, zarówno Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, jak również najwybitniejszych i najbardziej znanych lekkoatletów. (…) Uczyńmy wszystko, by te obiekty tętniły życiem, żeby młodzi ludzie mieli miejsce, gdzie będą aktywnie spędzać czas na zorganizowanych zajęciach, będą doskonalić swoje umiejętności lekkoatletyczne, czy poznawać tajniki konkurencji, w których mistrzami są Paweł Fajdek czy Piotr Małachowski.

  Mamy nadzieję, że Wasz stadion okaże się w przyszłości miejscem, gdzie swoje pierwsze kroki stawiał kolejny mistrz olimpijski w lekkiej atletyce. Tego życzymy Dolnoślązakom, przede wszystkim dzieciom i młodzieży, które będą korzystać z tego obiektu. Mamy nadzieję, że będzie Was wielu. Bijcie rekordy, spełniajcie swoje sportowe marzenia, niech to miejsce dostarczy Wam wiele radości i satysfakcji.” 

  Andrzej Kraśnicki Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Irena Szewińska Wiceprezes  Polskiego Komitetu Olimpijskiego

   

  Zobacz galerię zdjęć - uroczystość otwarcia

  Zobacz galerię zdjęć - pierwsze zajęcia na nowym boisku

 • Pasowanie uczniów klas pierwszych

  07.11.2014

  7 listopada 2014 r. dzieci z klas pierwszych zostały oficjalnie przyjęte do grona uczniów naszej szkoły. W obecności wzruszonych rodziców, wychowawczyń, zaproszonych gości oraz starszych koleżanek i kolegów pani dyrektor Urszula Rurarz i Wioletta Piotrowska pasowały przejętych pierwszoklasistów na uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie.

  Zobacz zdjęcia

 • Wycieczka zerówek

  17.10.2014

  Dnia 17.10.2014 roku Dzieci z klasy 0b i 0c były na wycieczce w fabryce bombek w Złotoryi. Obserwowały produkcję bombek choinkowych i ich dekorowanie. Dużą atrakcją dla dzieci były warsztaty, w czasie których dzieci samodzielnie dekorowały bombki.

  Zobacz zdjęcia


   

 • Święto Pieczonego Ziemniaka

  09.10.2014

  Dnia 9.10.2014 roku dzieci z oddziałów przedszkolnych miały ognisko (Święto Pieczonego Ziemniaka). Dzieci zaprosiły na imprezę rodziców i innych członków rodziny. Każda grupa przygotowała dla nich krótki występ w formie piosenek i wierszy. Czas wypełniony był zabawą i zajęciami sportowymi. Dzieci wykonywały owocowo-warzywne cudaki. Dużą atrakcją okazało się przeciąganie liny. Rodzice stanęli na wysokości zadania, dostarczyli drewno do ogniska i zadbali o to, aby się długo paliło. Nie zabrakło pieczonych ziemniaków i pysznej zupy.

 • Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

  08.10.2014

  Trwa Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Dzieci bardzo lubią przebywać w naszej bibliotece. Chętnie wypożyczają książki. Chętnie również przynoszą własne - w darze dla biblioteki, za co bardzo dziękujemy.

  "Kochajcie książki. One ułatwią Wam życie, po przyjacielsku pomogą zorientować się w pstrej i burzliwej gmatwaninie myśli, uczuć i zdarzeń. One nauczą Was szanować człowieka i samych siebie, one uskrzydlą rozum i serce uczuciem miłości dla świata, dla człowieka." Maksym Gorki

  Zobacz zdjęcia

 • 02.10.2014

  Moduł Konkursy/Sukcesy został zmodyfikowany

   

 • Dzień Sportu

  30.09.2014

  Dzień 30 września spędziliśmy w szkole na sportowo. Nasi uczniowie określili go jako jeden z najlepszych, cudownych dni. Dopisała wspaniała pogoda, goście, absolwenci, wśród których nie zabrakło Pawła Fajdka.

   

  Obejrzyj relację filmową


  Oto zwycięzcy w konkurencjach sportowych:

   

  Klasy 2

  I miejsce – 2c

  II miejsce – 2a
  III miejsce – 2d i 2b

   

  Klasy 3

  I miejsce – 3b
  II miejsce – 3c

  III miejsce – 3a

   

  Konkurencja przeciągania sznura klas IV

  I miejsce – 4b

  II miejsce – 4d

  III miejsce – 4a

   

  Skok wzwyż klas IV – dziewczynki

  I miejsce – Kornelia Lada 4b

  II miejsce – Matylda Kozak 4a

  III miejsce - Roksana Nosal 4d

   

  Skok wzwyż klas IV – chłopcy

  I miejsce – Tomasz Kotula 4d

  II miejsce – Wiktor Huber 4b

  III miejsce – Fabian Petelski 4c

   

  Skok w dal klas IV – dziewczynki

  I miejsce – Marcjanna Stencel 4d

  II miejsce – Oliwia Bekas 4a

  III miejsce – Laura Król 4c

   

  Skok w dal klas IV – chłopcy

  I miejsce – Kacper Konikowski 4c

  II miejsce – Kacper Lulek 4d

  III miejsce – Bartosz Bryła 4a

   

  Bieg na 60 m klas IV – dziewczynki

  I miejsce – Aleksandra Pawlonka 4a

  II miejsce – Aleksandra Porabik 4d

  III miejsce – Julia Szewczak 4d

   

  Bieg na 60 m klas IV – chłopcy

  I miejsce – Hubert Żelazko 4d

  II miejsce – Maksymilian Mięki 4c

  III miejsce – Michał Rybarczyk 4a

   

  Turniej ringo klas V

  I miejsce – 5d

  II miejsce – 5a

  III miejsce – 5c

   

  Skok wzwyż klas V-VI – dziewczynki

  I miejsce - Magdalena Razik 5c

  II miejsce – Natalia Dominik 6c

  III miejsce – Julia Zając 6a

   

  Skok wzwyż klas V-VI – chłopcy

  I miejsce – Michał Zieliński 6c

  II miejsce – Krystian Andrzejewski 6c

  III miejsce – Oktawian Kłos 5a

   

  Skok w dal klas V-VI – dziewczynki

  I miejsce – Natalia Śliwa 5a

  II miejsce – Gabriela Kudelska 6c

  III miejsce – Wiktoria Niewęgłowska 6a

   

  Skok w dal klas V-VI – chłopcy

  I miejsce – Kacper Konieczny 6b

  II miejsce – Eryk Śliwa 6a

  III miejsce – Marti Borzębski 6c

   

  Bieg na 60 m klas V-VI – dziewczynki

  I miejsce – Alicja Klimala 5d

  II miejsce – Julita Ziemkiewicz 5d

  III miejsce – Justyna Mikołajek 6a

   

  Bieg na 60 m klas V-VI – chłopcy

  I miejsce – Kacper Bagiński 6a

  II miejsce – Hubert Zaremba 6c

  III miejsce - Szymon Janaszek 6c

  Zobacz zdjęcia

   

   

strona:

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Żarowie

  Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy
  ul. 1 Maja 2
  58 - 130 Żarów

 • 74 8580 482
  74 8580 382

Galeria zdjęć